ui的音标是什么

小星 教育 0

ui的音标是什么

回复

共1条回复 我来回复
 • 问答专家
  问答专家
  这个人很懒,什么都没有留下~
  评论

  ui 发音有四种情况:

  1. 发长元音/u/ 的音。比如说 fruit,cruise,suit 也属于此类。

  2. 发短元音 /ɪ/ 的音,比如 build,building,guilt,guilty。

  3. ui 在 q 后面,发/kw/ 的的音,比如 quick,quit,quiz。

  字母组合ui在重读音节中发在辅音字母j、l、r、s 后读[u]/u: / ,例如:

  fruit /fru:t/ n. 水果 juice /dʒu:s/ n.果汁

  suicide /ˈsu:ɪsaɪd/ n.自杀 suit /su:t/ n.一套外衣

  bruise /bru:z/ n.瘀伤 cruise /kru:z/ vt.巡航

  字母组合ui在重读音节中发 /ju:/,例如:

  ambiguity /æmbɪ'gjuːɪtɪ/ n. 含糊 continuity /,kɒntɪ'njuːɪtɪ/ n. 连续性

  字母组合ui在非重读音节中发/I/,例如:

  biscuit ['bɪskɪt] n. 小点心

  字母组合ur在重读音节中/ɜː/,例如:

  Burden /'bɜːd(ə)n/ n. 负担 curse /kɜːs/ n. 诅咒

  fur /fɜː/ n. 皮 nurse /nɜːs/ n. 护士

  urban /ˈɜ:bən/ adj.都市的 turkey /'tɜːkɪ/ n. 火鸡

  字母组合ur在非重读音节中/ə/ [ɚ],例如:

  Pursue /pə'sjuː/ vi. 追赶 pursuit /pə'sjuːt/ n. 追赶

  surpass /səˈpɑ:s/ vt.超过 surprise /səˈpraɪz/ n.惊喜

  survive /səˈvaɪv/ vi.幸存

  字母组合ure在非重读音节中/ə/ [ɚ],例如:

  figure /'fɪgə/ n. 数字 pressure /'preʃə/ n. 压力

  closure /'kləʊʒə/ n. 关闭 leisure /'leʒə/ n. 闲暇

  measure /'meʒə/ n. 测量 pleasure /'pleʒə/ n. 快乐

  treasure /'treʒə/ n. 财富 sure /ʃʊə/ adj. 确信的

  字母组合ture在非重读音节中/ʃə/,例如:

  adventure /əd'ventʃə/ n. 冒险 culture /'kʌltʃə/ n.

  2024年3月31日 01:56 0条评论